Slovakia

Spoločnosť Monsanto
Oznámenie o ochrane osobných údajov na webovej stránke
Posledná revízia dňa May 14, 2018

Monsanto.com – Kontaktné informácie nájdete v časti 7 nižšie – („Monsanto„ alebo „my„ alebo „naša„) a každá z jej pridružených a dcérskych spoločností (spolu „skupina Monsanto Group“) berie ochranu osobných údajov vážne. Oznámenie o ochrane osobných údajov na webovej stránke („Oznámenie“) informuje používateľov [identifikujte stránku (napr. vložením názvu domény)] („Stránka“) o tom, ako Monsanto vo funkcii prevádzkovateľa podľa všeobecného nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov („GDPR“) zhromažďuje a spracúva osobné údaje a ďalšie informácie od takýchto používateľov v súvislosti s ich používaním stránky.

Upozorňujeme, že na iné stránky, služby alebo iné vzťahy skupiny Monsanto s používateľmi, dodávateľmi alebo zákazníkmi sa vzťahujú iné podmienky ochrany osobných údajov. Toto Oznámenie sa netýka stránok tretích strán, ktoré sú prípadne prepojené s touto stránkou.

Prehľad obsahu

 1. Kategórie osobných údajov, účely spracovania a právne podklady
 2. Aké bude mať pre vás dôsledky neposkytnutie vašich údajov
 3. Kategórie príjemcov a medzinárodný prenos údajov
 4. Obdobia uchovávania
 5. Vaše práva
 6. Súbory cookie a iné sledovacie technológie
 7. Otázky a kontaktné informácie

 

1. Kategórie osobných údajov, účely spracovania a právne podklady – Aké osobné údaje o vás spracovávame a prečo? Aký je právny podklad?

 • Informácie o používaní: V súvislosti s vašou návštevou stránky zhromažďujeme, napríklad, nasledujúce informácie: podrobnosti o vašom prehliadači (napr. typ, verzia, jazyk), operačný systém a rozhranie, stránka, z ktorej ste prišli na našu stránku (URL odkazujúcej stránky), dátum a čas príchodu na našu stránku a rozdiel medzi časovými pásmami, prístupový stav/stavový kód HTTP, objem prenesených dát, adresa internetového protokolu (IP).

Účely: Informácie o používaní sa budú používať na umožnenie vášho prístupu na stránku a na zachovanie alebo obnovenie bezpečnosti stránky a alebo na zistenie technických porúch a/alebo chýb pri prenose elektronickej komunikácie.

Právny základ:

 • Spracovanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré plníme alebo ktoré plní tretia strana (napr. pridružené alebo dcérske spoločnosti skupiny Monsanto), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Medzi takéto záujmy patrí poskytnutie stránky podľa vašej požiadavky a splnenie ostatných účelov, ktoré sú určené vyššie. O ďalšie informácie o tomto právnom základe a príslušnom vyvažovaní záujmov nás môžete požiadať pomocou kontaktných údajov určených v časti 7.
 • Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. o používateľskom vzťahu), ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 • Údaje účtu: Pri vytvorení účtu na našej stránke budete požiadaný o poskytnutie vašich nasledujúcich osobných údajov: používateľské meno, heslo, e-mailová adresa, meno, adresa, informácie o vašej firme alebo povolaní, prečo vás zaujíma naša webová stránka, určitá komunikácia, ktorú od vás dostaneme.

Účely: Údaje účtu sa budú používať na správu účtu, odpovedanie na vaše otázky alebo žiadosti o informácie, poskytovanie požadovaných produktov alebo služieb, poskytovanie marketingových materiálov v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, zvýšenie použiteľnosti a používateľskej prívetivosti našej stránky, zabezpečenie toho, aby informácie poskytnuté na stránke boli včasné a relevantné a zodpovedali vašim potrebám, analýzu vašich záujmov na marketingové účely, technickú správu a podporu, ochranu spoločnosti Monsanto pred ohrozením alebo iným vnímaným bezpečnostným rizikom alebo na iné účely, s ktorými ste súhlasili.

Právne základy:

 • Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 • Spracovanie je nevyhnutné na zabezpečenie súladu s právnymi záväzkami, ktorým podliehame (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
 • Spracovanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré plníme alebo ktoré plní tretia strana (napr. pridružené alebo dcérske spoločnosti skupiny Monsanto), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Medzi takéto záujmy patrí poskytnutie a spravovanie vášho účtu podľa vašej požiadavky a splnenie ostatných účelov, ktoré sú určené vyššie. O ďalšie informácie o tomto právnom základe a príslušnom vyvažovaní záujmov nás môžete požiadať pomocou kontaktných údajov určených v časti 7.
 • Online dátový formulár: Niekedy nám môžete posielať pripomienky, otázky alebo podobnú spätnú väzbu pomocou online formulárov. V takom prípade môžete o sebe poskytnúť nasledujúce osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa, informácie o vašej firme alebo povolaní, obsah spätnej väzby.

Účely: Online dátový formulár sa bude používať na odpovedanie na vaše žiadosti alebo poskytovanie požadovaných informácií, produktov alebo služieb alebo na iné vami požadované účely.

Právne základy:

 • Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 • Spracovanie je nevyhnutné na zabezpečenie súladu s právnymi záväzkami, ktorým podliehame (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
 • Spracovanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré plníme alebo ktoré plní tretia strana (napr. pridružené alebo dcérske spoločnosti skupiny Monsanto), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Takéto záujmy zahŕňajú odpovedanie na vaše žiadosti a plnenie ostatných účelov, ktoré sú určené vyššie. O ďalšie informácie o tomto právnom základe a príslušnom vyvažovaní záujmov nás môžete požiadať pomocou kontaktných údajov určených v časti 7.
 • Údaje o transakciách: Ak našu stránku používate na uzatváranie transakcií so spoločnosťou Monsanto alebo pridruženými alebo dcérskymi spoločnosťami skupiny Monsanto na základe požiadavky na produkty alebo služby, osobné údaje, ktoré o vás budeme zhromažďovať a spracúvať, budú zahŕňať: používateľské meno, heslo, e-mailovú adresu, meno, adresu, informácie o vašej firme alebo povolaní, údaje o platbe (napr. informácie o kreditnej karte a banke), fakturačnú a dodaciu adresu, druh a množstvo produktu, nákupnú cenu, stav objednávky, vrátenie produktu, požiadavky na starostlivosť o zákazníka, korešpondenciu, informácie o pesticíde a licenciách, ktoré máte k dispozícii.

Účely: Údaje o transakciách sa budú používať na realizáciu zmluvného vzťahu, transakcie a objednávky produktov, poskytovanie služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavanie zákonných povinností, obhájenie, vytvorenie a uplatňovanie právnych nárokov, poskytovanie marketingových materiálov v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, ochranu spoločnosti Monsanto pred ohrozením alebo iným vnímaným bezpečnostným rizikom a analyzovanie vašich záujmov na marketingové účely.

Právne základy:

 • Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 • Spracovanie je nevyhnutné na zabezpečenie súladu s právnymi záväzkami, ktorým podliehame (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
 • Spracovanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré plníme alebo ktoré plní tretia strana (napr. pridružené alebo dcérske spoločnosti skupiny Monsanto), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Takéto záujmy zahŕňajú plnenie vyššie určených účelov. O ďalšie informácie o tomto právnom základe a príslušnom vyvažovaní záujmov nás môžete požiadať pomocou kontaktných údajov určených v časti 7.
 • Informácie súvisiace s prieskumami a súťažami: Ak sa zúčastňujete na prieskumoch a súťažiach, budeme o vás zhromažďovať okrem iného aj nasledujúce osobné údaje: e-mailovú adresu, meno, adresu, informácie o vašej firme alebo povolaní, spätnú väzbu na prieskum alebo informácie poskytnuté spolu so súťažou, výber za víťaza súťaže, cenu udelenú v súťaži, ďalšie demografické informácie.

Účely: Informácie súvisiace s prieskumami a súťažami sa použijú na uskutočnenie prieskumu alebo súťaže, informovanie víťaza súťaže, odovzdania ceny víťazovi súťaže, analýzu vašich záujmov na marketingové účely, zlepšenie dizajnu našich produktov, posúdenie dopytu na trhu.

Právne základy:

 • Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 • Spracovanie je nevyhnutné na zabezpečenie súladu s právnymi záväzkami, ktorým podliehame (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
 • Spracovanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré plníme alebo ktoré plní tretia strana (napr. pridružené alebo dcérske spoločnosti skupiny Monsanto), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Takéto záujmy zahŕňajú uskutočnenie prieskumu alebo súťaže a plnenie ostatných účelov, ktoré sú určené vyššie. O ďalšie informácie o tomto právnom základe a príslušnom vyvažovaní záujmov nás môžete požiadať pomocou kontaktných údajov určených v časti 7.
 • Poskytli ste súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo niekoľko špecifických účelov (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Poskytnutý svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v súlade s časťou 5. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním.
 • Údaje súvisiace s informačným spravodajcom: Ak požiadate o posielanie nášho spravodajcu, budeme o vás zhromažďovať okrem iného aj nasledujúce osobné údaje: meno, e-mailovú adresu a žiadosť o posielanie marketingových e-mailov.

Účely: Údaje súvisiace s informačným spravodajcom sa budú používať na poskytovanie spravodajcu a ďalších marketingových materiálov v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a analýzu vašich záujmov na marketingové účely.

Právne základy:

 • Poskytli ste súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo niekoľko špecifických účelov (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Poskytnutý svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v súlade s časťou 5. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním.
 • Spracovanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré plníme alebo ktoré plní tretia strana (napr. pridružené alebo dcérske spoločnosti skupiny Monsanto), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Takéto záujmy zahŕňajú plnenie vyššie určených účelov. O ďalšie informácie o tomto právnom základe a príslušnom vyvažovaní záujmov nás môžete požiadať pomocou kontaktných údajov určených v časti 7.

2. Aké bude mať pre vás dôsledky neposkytnutie vašich údajov – Čo sa stane, ak sa rozhodnete neposkytnúť údaje?

Poskytnutie vašich osobných údajov sa zvyčajne nevyžaduje ako zákonný alebo zmluvný záväzok. Poskytnutie niektorých vašich osobných údajov je však nevyhnutné na to, aby ste mohli navštíviť našu stránku, uzavrieť s nami zmluvu alebo dostať naše služby/produkty, ktoré požadujete. V určitých prípadoch je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné.

Neposkytnutím vašich osobných údajov vám môžu vzniknúť nevýhody – napríklad nemusíte byť schopní prijímať určité produkty a služby. Pokiaľ však nie je uvedené inak, neposkytnutie vašich osobných údajov pre vás nebude mať právne dôsledky.

3. Kategórie príjemcov a medzinárodný prenos údajov – Komu posielame vaše osobné údaje a kde sa príjemcovia nachádzajú?

i. Príjemcovia
Mali by ste očakávať, že vaše osobné údaje budeme posielať tretím stranám na vyššie uvedené účely spracovania takto:

 • V rámci skupiny Monsanto: Naša materská spoločnosť Monsanto so sídlom v USA a každá z jej pridružených a dcérskych spoločností v rámci globálnej skupiny Monsanto (odkaz tu) môže podľa potreby dostávať vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely spracovania. V závislosti od kategórií osobných údajov a účelov, na ktoré boli zhromaždené, dostanú vaše osobné údaje rôzne oddelenia v rámci spoločnosti Monsanto. Napríklad, naše IT oddelenie má prístup k údajom vášho účtu a naše obchodné oddelenia majú prístup k vašim údajom týkajúcim sa otázok, na ktoré treba odpovedať. Okrem toho majú aj ďalšie oddelenia v rámci spoločnosti Monsanto prístup k určitým osobným údajom o vás, a to v súlade s princípom potrebných znalostí („need to know“). Ide, napríklad, o právne oddelenie, finančné oddelenie alebo oddelenie vnútornej kontroly.
 • So spracovateľmi údajov: Niektorí nezávislí poskytovatelia služieb, napríklad poskytovatelia IT podpory, či už ide o pridružené, alebo nepridružené subjekty, budú dostávať vaše osobné údaje na ich spracovanie podľa príslušných pokynov („spracovatelia“), a to tak, ako je potrebné na vyššie opísané účely spracovania. Ide, napríklad, o poskytovateľov služieb webovej stránky, poskytovateľov služieb starostlivosti o zákazníkov, poskytovateľov marketingových služieb, poskytovateľov služieb IT podpory alebo iných poskytovateľov služieb, ktorí nás podporujú pri udržiavaní nášho obchodného vzťahu s vami. Spracovateľ bude mať zmluvnú povinnosť implementovať príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracovávať osobné údaje výlučne v súlade s pokynmi.
 • Ostatní príjemcovia: V súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov môžeme poskytnúť osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, štátnym orgánom, súdnym orgánom, právnym poradcom, externým konzultantom alebo obchodným partnerom. V prípade fúzie alebo akvizície sa osobné údaje môžu poskytnúť tretím stranám zapojeným do fúzie alebo akvizície. Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu neprezradíme tretím stranám na reklamné alebo marketingové účely alebo na akékoľvek iné účely.

K vašim osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré ich potrebujú poznať, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti. Spoločnosť Monsanto tiež odhalí vaše osobné údaje odborným poradcom, štátnym orgánom a súdom podľa požiadaviek alebo na základe povolenia platnej legislatívy.

ii. Medzinárodný prenos údajov

Mali by ste očakávať, že vyššie uvedení príjemcovia, ktorí budú dostávať vaše osobné údaje alebo k nim budú mať prístup, sa nachádzajú vo vnútri alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“).

 • Niektorí príjemcovia nachádzajúci sa mimo EHS majú osvedčenie podľa právneho mechanizmu „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“. Iné sa nachádzajú v krajinách, pre ktoré sa prijali rozhodnutia o primeranosti (kliknutím na tento odkaz získate úplný zoznam) podľa článku 45 GDPR. Títo príjemcovia sa nachádzajú v USA (úplný zoznam subjektov s osvedčením podľa mechanizmu „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“ získate kliknutím na tento odkaz) a v každom prípade sa teda prenos považuje za činnosť poskytujúcu primeranú úroveň ochrany údajov z hľadiska európskeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Ostatní príjemcovia sa nachádzajú v krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany z hľadiska európskeho práva v oblasti ochrany osobných údajov (ide najmä USA (ak subjekty nie sú certifikované podľa mechanizmu „Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“)). Prijmeme všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili, že prenosy údajov mimo EHP sú primerane chránené, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov.

Pri prenosoch do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, budeme uplatňovať vhodné ochranné opatrenia, ako sú záväzné vnútropodnikové pravidlá (čl. 46 ods. 2 písm. b), čl. 47 GDPR), štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou alebo dozorným orgánom (čl. 46 ods. 2 písm. c) nebo písm. d) GDPR), schválené kódexy správania spolu so záväznými a vymáhateľnými záväzkami príjemcu (čl. 46 ods. 2 písm. e) GDPR) alebo schválené certifikačné mechanizmy spolu so záväznými a vymáhateľnými záväzkami príjemcu (čl. 46 ods. 2 písm. f) GDPR). Kópiu takýchto vhodných ochranných opatrení si od nás môžete vyžiadať v súlade s časťou 7 nižšie.

4. Obdobia uchovávania – Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 Vaše osobné údaje sa budú uchovávať, kým to bude potrebné, aby sa vám mohli poskytovať požadované služby a produkty. Keď s nami ukončíte zmluvný vzťah, zrušíte svoj účet, skončí sa prieskum alebo súťaž alebo sa inak ukončí náš vzájomný vzťah, odstránime vaše osobné údaje z našich systémov a záznamov a/alebo vykonáme kroky na ich riadnu anonymizáciu, takže vás už nebude možné na základe údajov identifikovať (pokiaľ nepotrebujeme vaše informácie uchovávať na splnenie zákonných alebo regulačných povinností, ktoré sa na Monsanto vzťahujú – napr. na daňové účely).

Osobné údaje budú v zásade vymazané, ak už nebudú potrebné po poslednej interakcii a obchodnom kontakte medzi vami a spoločnosťou Monsanto. Vaše kontaktné údaje a záujem o naše produkty alebo služby však budeme uchovávať dlhšie, ak vám spoločnosť Monsanto môže posielať marketingové materiály. Takisto zvyčajne vymazávame zmluvy, komunikáciu a obchodné listy obsahujúce osobné údaje alebo odstraňujeme osobné údaje z takýchto dokumentov 10 rokov po ukončení ich platnosti alebo po ich vytvorení, pretože sa na takéto údaje môžu vzťahovať zákonné požiadavky na uchovávanie, ktoré často vyžadujú až 10-ročné obdobie uchovávania.

Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj po ukončení zmluvného vzťahu, a to výlučne v súlade so zásadou potrebných znalostí („need to know“), ak sú takéto údaje potrebné na splnenie požiadaviek iných platných právnych noriem alebo ak ich potrebujeme na vytvorenie, uplatnenie alebo obhájenie právneho nároku. V maximálnej možnej miere obmedzíme spracovanie vašich osobných údajov po ukončení zmluvného vzťahu na také obmedzené účely.

5. Vaše práva – Aké práva máte a ako ich môžete uplatniť?

Právo na odvolanie súhlasu: Ak ste súhlasili s určitými typmi spracovateľských aktivít (najmä pokiaľ ide o prijímanie určitých priamych marketingových oznámení), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s budúcou platnosťou. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním. Svoj súhlas môžete odvolať kontaktovaním prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby ochrany osobných údajov, ako je uvedené v časti 7 nižšie.

Ďalšie práva týkajúce sa ochrany osobných údajov: Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte právo: (i) požadovať prístup k vašim osobným údajom; (ii) požadovať opravu vašich osobných údajov; (iii) požadovať vymazanie vašich osobných údajov; (iv) požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov; (v) požadovať prenosnosť osobných údajov; a/alebo (vi) namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Nižšie nájdete ďalšie informácie o vašich právach v rozsahu uplatňovania GDPR. Upozorňujeme, že tieto práva môžu byť obmedzené podľa platnej (miestnej) legislatívy o ochrane osobných údajov.

 • Právo požadovať prístup k osobným údajom: Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú, a, pokiaľ áno, požadovať prístup k osobným údajom. Informácie o prístupe okrem iného zahŕňajú aj účely spracovania, kategórie príslušných osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje. Toto právo však nie je absolútne a záujmy iných jednotlivcov môžu vaše právo prístupu obmedziť.

Máte tiež právo bezplatne získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie vyžiadané kópie si môžeme účtovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch.

 • Právo požadovať opravu: Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte právo získať od nás opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelov spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte právo získať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a my môžeme mať povinnosť vymazať takéto osobné údaje.
 • Právo na obmedzenie spracúvaniaPodľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte právo získať od nás obmedzenie spracúvania osobných údajov a my môžeme mať povinnosť takéto spracovanie obmedziť. V takomto prípade budú príslušné osobné údaje označené a budeme ich môcť spracovávať iba na určité účely.
 • Právo požadovať prenosnosť údajov: Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte právo prijímať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo poskytnúť tieto osobné údaje inej osobe bez prekážok z našej strany, pokiaľ sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a je založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • Právo namietať:

Za určitých okolností máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovávaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie a my sme povinní ďalej nepokračovať v spracovávaní vašich osobných údajov. Takéto právo namietať sa uplatňuje hlavne tam, kde zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje na účely profilovania, aby sme lepšie pochopili váš záujem o naše produkty a služby, alebo pre určité druhy priameho marketingu.

Ak máte a uplatníte právo namietať, vaše osobné údaje už nebudeme na tieto účely spracovávať. Toto právo môžete uplatniť tak, že sa s nami spojíte v súlade s časťou 7 nižšie.

Takéto právo namietať nemôže existovať najmä vtedy, ak je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy alebo plnenie už uzatvorenej zmluvy.

Na uplatnenie vašich práv sa s nami spojte v súlade s časťou 7 nižšie. Tu máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu ochrany osobných údajov v príslušnom členskom štáte (napr. v mieste, kde žijete, pracujete alebo údajne porušujete GDPR).

6. Súbory cookie a iné sledovacie technológie

Táto stránka používa súbory cookie a iné sledovacie technológie. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

7. Otázky a kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia alebo ak chcete uplatniť svoje práva, ako je uvedené vyššie v časti 5, kontaktujte nás na adrese: 800 N. Lindbergh Blvd. St. Louis, MO  63167, emea.datasubjectsrights@monsanto.com, 314-694-1000.

Na Zodpovednú osobu spoločnosti Monsanto pre ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť na adrese: dan.manolescu@monsanto.com