Monsanto sekretesspolicy

Monsanto värnar om den personliga integriteten för alla som besöker webbsidor som drivs runt om i världen av Monsanto eller dess dotterbolag, och följer de integritetsstandarder som tillämpas i länder där Monsantos företag verkar. Denna policy innehåller viktig information om hur Monsantos företag samlar in och använder personuppgifter från besökare på webbsidorna som individerna som besöker dessa sidor bör känna till.

I denna sekretesspolicy hänvisar ”Monsanto” till Monsanto Company, dess dotterbolag och närstående bolag, inklusive Monsantogruppens affärsenhet, som driver webbsidan där denna sekretesspolicy finns.

Vänligen läs denna policy noggrant. Genom att besöka någon av Monsantos webbsidor och använda den erbjudna tjänsten, samtycker du till att Monsanto använder dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Denna policy är avsedd att överensstämma med tillämpliga integritetslagar och förordningar i varje land där Monsanto verkar och där personuppgifter samlas in. I den utsträckning som ett lands lagar förhindrar Monsanto att använda och dela personuppgifter i enlighet med denna policy, skall policyn och Monsantos praxis anses modifierade i enlighet med sådana lokala lagar.

Vad omfattar denna policy? 
Denna sekretesspolicy tillämpas på Monsantos webbsidor och personuppgifter som samlas in på och genom dessa webbsidor (”Personuppgifter”). Policyn tillämpas inte på Monsantos andra tjänster eller mellanhavanden med användare eller kunder, och tillämpas inte på tredje parts webbsidor som på något sätt kan förknippas med Monsantos webbsida.

Insamling av information 
Monsantos webbsidor samlar in Personuppgifter på flera olika sätt:

 • Vissa webbsidor tillåter användare att begära ett “användar-ID” och lösenord som kan användas för framtida besök på sidan. Webbsidans besökare kan ombes att uppge sitt namn, geografiska läge och information gällande sitt företag eller yrke, eller någon annan anledning till intresse för sidan. Dessutom tillåter vissa webbsidor användarna att uppge sin e-postadress för att registrera sig för Monsantos nyhetsbrev. Andra sidor inkluderar feedback- eller kommentarformulär genom vilka användare kan skicka in frågor och kommentarer till Monsanto. (I denna policy hänvisar “Användarinformation” till den ovanstående informationen.) En webbsideanvändares utlämnande av Användarinformation är frivilligt och försummelse att utlämna sådan information medför inga konsekvenser, förutom att tjänsterna i anknytning till utlämnandet av sådan Användarinformation inte kan utnyttjas.
 • Vissa webbsidor kan tillåta användare att ingå transaktioner med Monsanto eller att utnyttja tjänster som Monsanto erbjuder dess kunder genom webbsidan eller genom kontor runtom i världen. På sådana webbsidor måste användaren uppge detaljerad information som är nödvändig för att Monsanto ska kunna behandla transaktionen och tillhandahålla besökaren de varor eller tjänster som användaren efterfrågar. Besökare kan ombes att lämna information om bekämpningsmedelslicenser och andra licenser som de innehar för att avgöra om Monsanto lagligen kan sälja de varor som kunden efterfrågar. (I denna policy hänvisar “Transaktionsinformation” till den ovanstående informationen.)
 • Tidvis kan vår webbsida begära tilläggsinformation från användare genom enkäter och tävlingar. Deltagandet i dessa enkäter och tävlingar är helt frivilligt och användaren kan därmed välja att uppge, eller inte uppge, den information som efterfrågas. Information som efterfrågas genom enkäter och tävlingar kan innefatta ytterligare demografisk information. (I denna policy hänvisar ”Enkätinformation” till den ovanstående informationen.)

Cookies och information som samlats in genom webbläsare
Monsantos webbsidor kan använda cookies och logginformation gällande besökare som erhålls genom den webbläsare som används för att få tillgång till webbsidan. Logginformation inbegriper information om besökarens IP-adress.

Vänligen konsultera Monsantos cookie policy för ytterligare information gällande Monsantos användande av cookies och information som har samlats in genom webbläsare. http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/cookies-meddelande-och-samtycke.aspx.

Monsantos användning av dina Personuppgifter 
Dina Personuppgifter kan användas för att kommunicera med dig om ditt användande av våra webbsidor, för att informera dig om ändringar avseende våra tjänster eller webbsidan, för att tillhandahålla tjänster till dig, eller för att förbättra vår förståelseför vad besökare vill ha och behöver på våra webbsidor. I synnerhet:

 • Användarinformation kan användas av Monsanto primärt för att förbättra användarvänligheten av Monsantos webbsidor, för att försäkra att informationen som ges är aktuell och relevant och möter våra besökares behov, och för att behandla specifika informationsförfrågningar som användare kan göra. Monsanto kan även använda den information som användarna frivilligt lämnar genom dessa webbsidor till att utge information och kampanjmaterial till personer som besökt Monsantos webbsidor.

Vi använder Användarinformationen för att skicka kampanjmaterial via e-post endast då vi i förväg fått ditt samtycke. Av detta skäl ges användare, vid registrering på någon av Monsantos webbsidor som samlar in Personuppgifter, en möjlighet att ge sitt samtycke till att Monsanto använder besökarens Personuppgifter för att skicka kampanjmaterial.

Sättet och metoden som en Monsantowebbsida tillåter användare att välja eller välja bort att motta sådant material beskrivs på den specifika webbsidan som samlar in Personuppgifterna. Om en besökare vill välja bort att motta material, kan han göra detta genom att följa instruktionerna på den webbsida där besökaren ursprungligen gav sitt samtycke eller instruktionerna som finns i de e-postmeddelanden som levererar sådant material till honom.

På samma sätt kan besökare när som helst återkalla sitt samtycke till insamling eller användning av deras Personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till data.privacy.emea@monsanto.com, i vilket de identifierar sig själva och beskriver de Personuppgifter som de vill att vi slutar använda.

 • Transaktionsinformation används av Monsanto för att behandla och fullfölja transaktionen av varor och tjänster som begärts av besökaren.
 • Enkätinformation används på liknande sätt som Användarinformation, men används ofta i samlad form för att tillhandahålla Monsanto information gällande kundbehov, produktdesign, marknadsefterfrågan etc.

Dessutom kan Monsanto samla in och behandla Personuppgifter för följande ändamål:

 • Hantering av kundrelationer: inkluderande, men inte begränsat till, hantering av beställningar och leveranser, marknadsföring, fakturering, tillhandahållande av kundtjänst och teknisk support samt kundprofilering;
 • Hantering av leverantörsrelationer: inkluderande, men inte begränsat till, hantering av beställningar, betalningar, teknisk support och utveckling, underhåll och förbättring av Monsantos leverantörsrelationer;
 • Efterlevnad och rättsliga anspråk: säkerställa uppfyllelse av rättsliga skyldigheter samt för att utöva, försvara eller göra rättsliga anspråk gällande;
 • Säkerhet och trygghet: dina Personuppgifter kan användas av Monsanto om det anses nödvändigt för att skydda Monsanto från ett hot eller annan uppfattad säkerhetsrisk. Sådan information kan, i förekommande fall, delas med brottsbekämpande myndigheter; och
 • Andra ändamål: annat ändamål som beskrivits för och kommunicerats till användarna innan användarnas Personuppgifter används för sådant ändamål.

Delandet och utlämnandet av dina Personuppgifter 
För ovan nämnda ändamål kan Monsanto dela Personuppgifter med:

 • Monsantogruppens närstående bolag och dotterbolag. En lista över våra närstående bolag och dotterbolag återfinns på www.monsanto.com.
 • Affärspartners: pålitliga företag vilka kan använda dina Personuppgifter för att tillhandahålla tjänster och/eller produkter du begärt och/eller som kan förse dig med marknadsföringsmaterial (förutsatt att du har samtyckt till att ta emot sådant material). Tjänsteleverantörer: företag som tillhandahåller tjänster för eller på uppdrag av Monsanto. Till exempel kan Monsanto dela dina Personuppgifter med:
  • externa leverantörer av marknadsrelaterade tjänster;

  • externa leverantörer av IT-relaterade tjänster (t.ex. Microsoft; Salesforce.com); och

 • Andra parter om det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att skydda Monsanto: Monsanto kan dela dina Personuppgifter med andra tredje parter:

  • för att följa lag, regulatoriska yrkanden, domstolsbeslut, förelägganden eller rättsprocesser;

  • för att kontrollera och upprätthålla efterlevnaden av Monsantos policyer och avtal: and

  • för att skydda Monsantos, dess närstående bolags eller dotterbolags och/eller dess kunders rättigheter, egendom eller säkerhet.

 • Andra parter i samband med affärstransaktioner: Monsanto kan dela dina Personuppgifter med andra tredje parter om dina Personuppgifter överförs som en del av en försäljning av tillgångar, inklusive de tillgångar som representeras av denna sida, eller i händelse av att Monsanto, eller väsentliga delar av dess tillgångar, förvärvas utanför den löpande affärsverksamheten och sådana Personuppgifter är bland de överförda tillgångarna.

 • Andra parter förutsatt att du samtycker eller ger sådan instruktion: Monsanto kan dela Personuppgifter om dig med tredje parter om du samtycker till eller begär detta.

 • Varje annan tredje part som kommunicerats till användarna innan användarnas Personuppgifter delas med den parten.]

Informationsöverföring 
Eftersom Monsanto verkar från dess högkvarter i St. Louis, Missouri i Förenta Staterna, samt genom dotterbolag i flera länder runtom i världen, och eftersom dess webbservrar, som verkar som webbhotell för dess webbsidor, samt ovan nämnda mottagare av Personuppgifter, kan finnas på flera olika platser inom och utanför Förenta Staterna, är det möjligt att användarnas Personuppgifter överförs från ett land till ett annat. Sådana överföringar sker endast i enlighet med tillämplig, lokal lagstiftning som är relevant för informationen, men kan resultera i en överföring av dina Personuppgifter från en jurisdiktion som inte har samma eller en bättre dataskyddsnivå i jämförelse med den jurisdiktion varifrån dina Personuppgifter överfördes.

En lista på länder i vilka Monsantos enheter finns, återfinns på www.monsanto.com

Barn och integritet 
Monsanto samlar inte medvetet in information från, eller om, barn som är 13 år eller yngre utan en förälders eller vårdnadshavares samtycke. 

Korrigering/Uppdatering av Personuppgifter 
Du har rätt att kräva tillgång till och korrigering av dina Personuppgifter vilka samlats in genom ditt användande av någon av Monsantos webbsidor.

Vänligen kontakta oss på data.privacy.emea@monsanto.com om du önskar få tillgång till, korrigera eller uppdatera Personuppgifter som samlats in genom ditt användande av någon av Monsantos webbsidor. I allmänhet respekteras din begäran inom rimlig tid efter att vi mottagit den. Inga ändringar av dina Personuppgifter tillåts emellertid om ändringen skulle resultera i felaktig information eller fullständigt ändra en med oss ingången och fullbordad transaktion.

Lagring av Personuppgifter 
Monsanto raderar Personuppgifter som samlats in från användare av dess webbsidor om den inte längre behövs för de ändamål för vilka informationen får användas eller utlämnas i enlighet med villkoren i denna policy. 

Säkerhet 
Monsanto vidtar åtgärder för att skydda dess användares uppgifter. Våra skyddsåtgärder inkluderar tekniska medel samt policyer och processer som vår personal är utbildade att följa. Även om Monsantos webbsida finns på en tredje parts server skall dessa säkerhetsåtgärder tillämpas. Om du som registrerad användare erhåller ett lösenord, skall du hålla det hemligt, eftersom det är nyckeln till att komma åt den information om dig som innehas av Monsanto. Om du lämnar din dators webbläsare på och någon annan använder din dator, kan denna person få tillgång till ditt konto. Om din dator inte är fysiskt säker skall du därför komma ihåg att stänga av webbläsaren innan du lämnar datorn.

Vi försöker att minska risken för att oavsiktliga utlämningar, tillgång till och modifiering av kontoinformation sker, men det är omöjligt att fullständigt förhindra detta. Då användare lämnar kreditkortsinformation via webbsidan, krypteras sådan information och skyddas on-line med SSL-teknik (Secure Socket Layer).

Medan Monsanto använder SSL-kryptering för att skydda Personuppgifter on-line, vidtas också åtgärder för att skydda Personuppgifter off-line. Tillgången till våra användares Personuppgifter är begränsad på våra kontor. Monsantos anställda hålls uppdaterade om vår säkerhets- och sekretesspraxis. Varje gång en ny policy införs, underrättas våra anställda om detta och/eller påminns om den vikt vi fäster vid skydd för Personuppgifter, och vad de kan göra för att försäkra sig om att våra kunders Personuppgifter skyddas.

Skydd av dina egna Personuppgifter 
Vänligen ha i åtanke att varje gång du frivilligt uppger Personuppgifter on-line – till exempel på elektroniska anslagstavlor, genom e-post eller i chattrum – kan dessa Personuppgifter samlas in och användas av andra. I slutändan är det du som ensam är ansvarig för att hålla dina lösenord, kontoinformation och andra Personuppgifter som gäller dig hemliga.

Policyändringar 
Ifall Monsanto beslutar om ändring av sekretesspolicy och -praxis, publicerar vi dessa ändringar i anslutning till vår sekretesspolicy på webbsidan före det att ändringarna äger rum, så att våra användare alltid känner till vilka Personuppgifter som vi samlar in, hur vi använder dessa och under vilka omständigheter, om tillämpligt, som vi lämnar ut dessa. Om vi i något skede beslutar att använda Personuppgifter på ett sätt som avviker från vad som angavs då dessa samlades in, meddelar vi användaren detta. Användaren kan då välja att tillåta eller inte tillåta att vi använder uppgifterna på detta ändrade sätt. Vi kommer även i fortsättningen att kunna använda Personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn som gällde då uppgifterna samlades in.

Så kontaktar du Monsanto 
Varje Monsantowebbsida innehåller en ”Kontakta Oss”-sektion för att underlätta feedback från webbsidebesökare. Vänligen använd denna funktion om du har frågor, bekymmer eller klagomål gällande sättet på vilket dina Personuppgifter samlats in eller behandlats av Monsanto, alternativt kontakta Monsantos kontor i ditt land.