Polityka prywatności Monsanto

Monsanto ceni prywatność osób odwiedzających strony internetowe prowadzone na całym świecie przez Monsanto lub jej spółki zależne, a także przestrzega standardów w zakresie prywatności przyjętych przez państwa, w których spółki Monsanto prowadzą swoją działalność. Niniejszy dokument zawiera ważne dla użytkowników informacje o sposobie zbierania i wykorzystywania przez spółki Monsanto danych osobowych użytkowników odwiedzających strony internetowe tych spółek.

Wszelkie odniesienia w niniejszej Polityce prywatności do „Monsanto” są odniesieniami do spółki Monsanto oraz jej spółek zależnych i powiązanych, w tym do należącej do grupy Monsanto jednostki, która prowadzi stronę internetową, na której znajduje się niniejsza Polityka prywatności.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego dokumentu. Odwiedzanie strony internetowej Monsanto i korzystanie z udostępnianych na niej usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Monsanto danych osobowych użytkownika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

Intencją niniejszej Polityka prywatności jest pozostawanie w zgodzie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w każdym z państw, w którym Monsanto prowadzi swoją działalność i w których gromadzone są dane osobowe. W zakresie w jakim przepisy prawa w danym kraju mogą uniemożliwiać Monsanto wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych w sposób określony w niniejszym dokumencie, uznaje się, że treść Polityki prywatności oraz praktyki stosowane przez Monsanto podlegają dostosowaniu do obowiązujących przepisów danego kraju.

Co obejmuje niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do stron internetowych Monsanto i danych osobowych gromadzonych przez te strony internetowe oraz za ich pośrednictwem („Dane Osobowe”). Natomiast nie ma zastosowania do jakichkolwiek innych usług lub relacji Monsanto z użytkownikami lub klientami, jak również do należących do stron trzecich portali internetowych, które mogą być powiązane łączami ze stroną Monsanto.

Gromadzenie Danych Osobowych

Strony internetowe Monsanto gromadzą Dane Osobowe na różne sposoby:

 • niektóre strony umożliwiają użytkownikom uzyskanie „identyfikatora użytkownika” oraz hasła, które mogą być wykorzystywane w czasie przyszłych wizyt na tej stronie. Użytkownicy strony internetowej mogą być proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, lokalizacji geograficznej i informacji o prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodzie czy też innego powodu zainteresowania tą stroną. Ponadto niektóre strony umożliwiają użytkownikom podanie adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynów Monsanto. Inne strony mogą udostępniać formularze na zgłaszanie opinii i uwag, za pośrednictwem których użytkownicy mogą przesyłać swoje pytania i uwagi skierowane do Monsanto. (W niniejszej Polityce wyżej wymienione informacje zwane są „Informacjami Użytkownika”.) Przekazanie Informacji Użytkownika przez użytkownika strony internetowej jest dobrowolne, a niepodanie jakiejkolwiek takiej informacji nie wywołuje żadnych negatywnych skutków oprócz braku możliwości korzystania z usług, w przypadku których przekazanie tych Informacji Użytkownika jest wymagane;
 • niektóre strony umożliwiają użytkownikom dokonywanie transakcji z Monsanto lub korzystanie z usług oferowanych przez Monsanto swoim klientom za pośrednictwem takich stron internetowych lub biur Monsanto zlokalizowanych na całym świecie. W takich wypadkach, od użytkowników wymagać się będzie udzielenia szczegółowych informacji, koniecznych do tego aby umożliwić Monsanto dokonanie transakcji i dostarczenie towarów lub usług zamówionych przez użytkownika. W związku z takimi transakcjami, użytkownicy strony mogą zostać poproszeni o udzielenie informacji natury finansowej, w tym danych dotyczących karty kredytowej lub konta bankowego. Mogą oni również zostać poproszeni o podanie informacji o wymaganych zezwoleniach, w tym związanych z pestycydami, w celu ustalenia, czy Monsanto może zgodnie z prawem sprzedawać produkty zamawiane przez danego użytkownika strony. (W niniejszej Polityce wyżej wymienione informacje zwane są „Informacjami Transakcyjnymi”);
 • okresowo nasza strona internetowa może prosić użytkowników o udzielenie dodatkowych informacji za pośrednictwem ankiet lub konkursów. Uczestnictwo w takich ankietach i konkursach jest całkowicie dobrowolne i dlatego użytkownicy mają możliwość decyzji o ewentualnym udzieleniu jakichkolwiek dodatkowych informacji, o które są proszeni. Informacje, o udzielenie, których użytkownik jest proszony za pośrednictwem ankiet i konkursów, mogą zawierać dodatkowe informacje demograficzne. (W niniejszej Polityce wyżej wymienione informacje zwane są „Informacjami Ankietowymi”.)

Pliki cookie i informacje gromadzone przez przeglądarkę

Strony internetowe Monsanto mogą używać plików cookie oraz rejestrować informacje o użytkownikach pochodzące z przeglądarki użytej w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, w tym informacje o adresach IP użytkowników.

Dalsze informacje o zasadach używania przez Monsanto plików cookie i informacji gromadzonych przez przeglądarkę znajdują się w polityce plików cookie Monsanto http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/pliki-cookie-oswiadczenie-powiadomienie-zgoda.aspx.

Wykorzystywanie przez Monsanto Danych Osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane do przekazywania im informacji o korzystaniu z naszych stron, o zmianach dotyczących usług lub naszej strony internetowej, w celu oferowania usług lub w celu lepszego zrozumienia jakich treści potrzebują lub życzą sobie użytkownicy naszych stron. W szczególności:

 • Informacje Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Monsanto głównie w celu usprawnienia i łatwiejszego korzystania ze stron internetowych Monsanto, zapewnienia, że udostępniane informacje są aktualne, użyteczne i spełniają potrzeby użytkowników naszych stron, oraz w celu przetwarzania otrzymywanych od użytkowników wniosków o udzielenie informacji. Ponadto Monsanto może wykorzystywać informacje przekazywane dobrowolnie przez użytkowników za pośrednictwem tych stron, do oferowania informacji i materiałów promocyjnych osobom, które odwiedziły strony Monsanto.

Informacje Użytkownika będziemy wykorzystywać wyłącznie do przesyłania materiałów promocyjnych pocztą elektroniczną za uprzednią zgodą udzieloną przez użytkownika. Dlatego w trakcie rejestracji na dowolnej stronie internetowej Monsanto, która gromadzi Dane Osobowe, użytkownicy maja możliwość wyrażenia  zgody na wykorzystywanie przez Monsanto ich Danych Osobowych w celu przesyłania materiałów promocyjnych.

Sposób i metodę umożliwiania użytkownikom przez stronę internetową Monsanto wyrażenia lub cofnięcia zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych opisano na danej stronie internetowej gromadzącej Dane Osobowe. Jeżeli użytkownik zechce cofnąć wyrażoną zgodę, może to uczynić postępując w sposób określony na stronie internetowej, na której wcześniej takiej zgody udzielił, lub w sposób określony w wiadomościach poczty elektronicznej, w których otrzymał te materiały.

Użytkownik może również cofnąć wyrażoną zgodę na gromadzenie lub używanie Danych Osobowych w dowolnym momencie przesyłając pocztą elektroniczną na adres data.privacy.emea@monsanto.com.

, wiadomość, w której poda swoje dane identyfikacyjne oraz wskaże jakie Dane Osobowe mają zostać przestać przetwarzane przez Monsanto.

 • Informacje Transakcyjne będą wykorzystywane przez Monsanto do przetwarzania i realizacji transakcji dotyczących towarów lub usług zamawianych przez użytkowników strony;
 • Informacje Ankietowe będą wykorzystywane w sposób podobny, jak w przypadku Informacji Użytkownika, ale często w formie zbiorczej w celu dostarczenia Monsanto danych o potrzebach klientów, wzorach produktów, popycie itp.

Ponadto Monsanto może gromadzić i przetwarzać Dane Osobowe w następujących celach:

 • zarządzanie relacjami z klientami: w tym, między innymi, zarządzanie zamówieniami i dostawami, marketing, fakturowanie, obsługa klienta, wsparcie techniczne oraz profilowanie klientów;
 • zarządzanie relacjami z dostawcami: w tym, między innymi, zarządzanie zamówieniami, płatności, wsparcie techniczne oraz rozwój, utrzymywanie i polepszanie stosunków Monsanto z jego dostawcami;
 • przestrzeganie prawa i roszczenia: zapewnianie spełniania obowiązków przewidzianych prawem lub ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami prawnymi;
 • ochrona i bezpieczeństwo: Monsanto może skorzystać z Danych Osobowych, jeżeli uzna to za konieczne w celu ochrony Monsanto przed groźbą lub innymi dostrzeżonymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, przy czym takie dane mogą być w określonych sytuacjach udostępniane organom powołanym do ochrony porządku publicznego;
 • inne cele: jakikolwiek inny cel opisany i przekazany użytkownikom przed wykorzystaniem ich Danych Osobowych w tym innym celu.

Udostępnianie i ujawnianie Danych Osobowych użytkowników strony

W wyżej wskazanych celach Monsanto może udostępniać Dane Osobowe:

 • spółkom powiązanym i spółkom zależnym grupy kapitałowej Monsanto. Wykaz naszych spółek powiązanych i zależnych znajduje się na stronie internetowej www.monsanto.com;
 • partnerom biznesowym: są to godne zaufania spółki, które mogą korzystać z Danych Osobowych użytkownika w celu świadczenia mu usług /lub dostarczania produktów, które zamówił lub spółki, które mogą dostarczać użytkownikowi materiały marketingowe (pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich materiałów marketingowych).
 • usługodawcom: są to spółki, które świadczą usługi na rzecz lub w imieniu Monsanto. Na przykład Monsanto może udostępnić Dane Osobowe użytkownika:
  • zewnętrznym usługodawcom usług związanych z marketingiem;

  • zewnętrznym usługodawcom usług IT  (np. Microsoft, Salesforce.com); oraz

 • innym stronom, jeśli takie żądanie wynika z przepisów prawa lub gdy jest konieczne w celu ochrony Monsanto: Monsanto może udostępnić Dane Osobowe użytkownika innym osobom trzecimi:

  • jeśli jest to wymagane przepisami prawa, żądaniem organu nadzoru, nakazem sądowym, wezwaniem do sądu lub postępowaniem sądowym;

  • jeśli jest to wymagane w celu weryfikacji lub zastosowania polityk, regulaminów lub umów Monsanto;

  • w celu ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Mosanto, jego spółek powiązanych lub zależnych lub ich klientów;

  • innym stronom w związku z transakcjami korporacyjnymi: Monsanto może udostępnić Dane Osobowe użytkownika osobom trzecim, jeżeli Dane Osobowe użytkownika są przekazywane w ramach sprzedaży składników majątkowych, w skład których wchodzi niniejsza strona lub w przypadku, gdy Monsanto lub zasadniczo wszystkiej jej składniki majątkowe zostaną nabyte poza normalnym tokiem działalności, a takie Dane Osobowe stanowią jeden z przekazywanych składników;

 • innym stronom za zgodą użytkownika lub na żądanie użytkownika: Monsanto może udostępnić Dane Osobowe użytkownika osobom trzecim za zgodą lub na żądanie użytkownika;

 • jakiejkolwiek osobie trzeciej wskazanej użytkownikom przed udostępnieniem ich Danych Osobow ych tej osobie trzeciej.

Przekazywanie informacji

W związku z tym, że Monsanto prowadzi działalność za pomocą swojej głównej siedziby w St. Louis w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych w wielu krajach na całym świecie, a serwery internetowe, na których mieszczą się strony internetowe Monsanto, oraz wyżej wspomniani odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się w różnych lokalizacjach, zarówno na terenie USA, jak i w innych krajach, istnieje możliwość, że Dane Osoboweużytkowników stron mogą być przekazywane z jednego kraju do drugiego. Takie przekazywanie danych odbywać się będzie  wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, lecz mogą skutkować transferem Danych Osobowych użytkownika do kraju, który nie zapewnia takiego samego lub lepszego poziomu  ochrony danych osobowych, co kraj, z którego dokonano transferu Danych Osobowych użytkownika.

Wykaz krajów, w których obecne są podmioty Monsanto, znajduje się tutaj www.monsanto.com.

Prywatność danych dotyczących dzieci

Monsanto nie gromadzi świadomie informacji od dzieci lub o dzieciach poniżej 13 roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Zmiana / aktualizacja Danych Osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego Danych Osobowych gromadzonych w trakcie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej Monsanto oraz do ich poprawiania.

Jeżeli użytkownik zechce uzyskać dostęp do treści swoich Danych Osobowych zgromadzonych w trakcie korzystania ze strony internetowej Monsanto albo je poprawić lub uaktualnić,prosimy o kontakt z nami pod na adres poczty elektronicznej:data.privacy.emea@monsanto.com. Zasadniczo wnioski użytkowników będą uwzględniane bez zbędnej zwłoki. Jednakże nie będą dokonywane żadne zmiany Danych Osobowych, jeśli taka zmiana spowodowałaby niezgodność ze stanem faktycznym lub skutkowałoby zmianą już wykonanej umowy z Monsanto.

Przechowywanie Danych Osobowych

Monsanto będzie usuwać Dane Osobowe zgromadzone od użytkowników stron internetowych, jeśli nie będą one już potrzebne do celów, do których dane te mogłyby być wykorzystane lub ujawnione zgodnie z niniejszą Polityką.

Bezpieczeństwo

Monsanto stosuje odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony informacji użytkowników. Stosowane przez nas zabezpieczenia obejmują środki techniczne oraz zasady i procedury, do których stosowania nasz personel jest odpowiednio przeszkolony. Zabezpieczenie te odnoszą się również do sytuacji, kiedy strona internetowa Monsanto znajduje się na serwerze strony trzeciej. Jeżeli jako zarejestrowany użytkownik otrzymasz hasło, to takie hasło powinno być utrzymywane w poufności ponieważ jest kluczem dostępu do informacji o użytkowniku będących w posiadaniu Monsanto. Jeśli użytkownik pozostawi na ekranie komputera otwartą przeglądarkę internetową i z komputera tego skorzysta inna osoba, może ona w ten sposób uzyskać dostęp do konta użytkownika. Dlatego jeśli komputer użytkownika nie posiada fizycznych zabezpieczeń, ważne jest, aby pozostawiając komputer bez nadzoru zamknąć przeglądarkę.

Staramy się zmniejszyć prawdopodobieństwo przypadkowych ujawnień lub dostępu i zmiany informacji na kontach przez nieupoważnione osoby, ale nie mamy możliwości całkowitego jego wyeliminowania. Kiedy użytkownicy przekazują dane dotyczące kart kredytowych poprzez naszą stronę, informacje te są kodowane i zabezpieczane on-line za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL).

Monsanto stosuje kodowanie SSL dla zabezpieczenia Danych Osobowych w trybie on-line oraz podejmuje kroki zapewniające ochronę Danych Osobowych w trybie off-line. Dostęp do wszystkich Danych Osobowych użytkowników jest w naszych biurach ograniczony. Pracownicy Monsanto są na bieżąco szkoleni w zakresie obowiązujących praktyk w zakresie bezpieczeństwa i prywatności. Za każdym razem, kiedy wprowadzane są nowe zasady, informujemy naszych pracowników lub/i im przypomnimy o tym, jak dużą wagę przywiązujemy do prywatności, i co mogą uczynić, aby zapewnić ochronę Danych Osobowych naszych klientów.

Ochrona własnej prywatności

Prosimy pamiętać, że za każdym razem, kiedy Dane Osobowe są dobrowolnie ujawniane za pośrednictwem Internetu – na przykład na forach publicznych, w wiadomościach e-mail lub na chatach – Dane te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Ostatecznie, wyłącznie użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w poufności swoich haseł, innych informacji dotyczących jego konta oraz wszelkich innych Danych Osobowych dotyczących użytkownika.

Zmiany Polityki

Jeżeli Monsanto podejmie decyzję o zmianie polityk i praktyk w zakresie prywatności, zmiany te zostaną z wyprzedzeniem opublikowane na stronie internetowej przed datą ich wejścia w życie. Tym samym, nasi użytkownicy mają zawsze bieżące informacje o tym jakie Dane Osobowe zostały zgromadzone, w jaki sposób są przetwarzane oraz jakie są okoliczności, o ile takie istnieją, w których dane te mogą zostać przez Monsanto ujawnione. Jeżeli kiedykolwiek zdecydujemy się wykorzystać Dane Osobowe w sposób inny niż określony w momencie ich gromadzenia, powiadomimy o tym naszych użytkowników. Użytkownicy będą mogli zdecydować, czy zezwalają nam na wykorzystanie Danych Osobowych w zmieniony sposób. Natomiast w dalszym ciągu będziemy mogli wykorzystywać Dane Osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, zgodnie z którą zostały one zgromadzone.

Kontakt z Monsanto

Na każdej stronie Monsanto znajduje się sekcja Kontakt, umożliwiająca użytkownikom strony internetowej przesyłanie informacji lub komentarzy. Prosimy korzystać z tej możliwości, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub chcieliby złożyć skargę na sposób gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych przez Monsanto lub kontaktować się z biurami Monsanto w Państwa kraju.